• Ban Điều hành Hội Dòng nhiệm khóa năm 2004 - 2008
    501
  • Ban Điều hành Hội Dòng nhiệm khóa năm 2004 - 2008

    Việc quản trị giúp chúng ta chia sẻ trách nhiệm đối với đời sống và sứ vụ, được đặt nền trên tình huynh đệ và làm cho chúng ta trở thành những người anh chị em; trở thành người tự do để có thể hữu ích ...