Cộng đoàn Thánh Rosa Lima Viên Tiêu: Đón chị tân Phụ trách

Cộng đoàn Thánh Rosa Lima Viên Tiêu: Đón chị tân Phụ trách

Sáng ngày 09/8, quý Chị Ban Điều hành Hội dòng lên Cộng đoàn thánh Rosa Lima Viên Tiêu đọc Văn thư bổ nhiệm Chị Phụ trách cho cộng đoàn - nữ tu Anna Trần Thị Khuyên.

186

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ” (Ga 10, 39).

LIÊN KẾT