• Hạnh các Thánh theo Năm Phụng vụ

      Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

      “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4, 24).

    LIÊN KẾT