• Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh
  • Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh

   Các Thánh và các Chân phước Dòng Đa Minh đã để lại cho chúng ta gương mẫu về đời sống, sự đồng phận do hiệp thông và sự trợ giúp do lời chuyển cầu. Dòng Đa Minh hoa trái đồi dào là một dòng dõi đông đảo các Thánh và đã ân thưởng cho các ngài triều thiên vinh quang nhờ những đức tính xứng bậc anh hùng, để rồi chúng ta có thể “noi gương các ngài và được thêm vững mạnh trong tinh thần của ơn gọi mình ...

  Tu chính: Nghi thức Thu nhận và Tuyên hứa của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh

  Tu chính: Nghi thức Thu nhận và Tuyên hứa của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh

  WHDDM (22.3.2023) - Việc cử hành Nghi thức Thu nhận và Tuyên hứa cho các đoàn viên Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam đã được tu chính. Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh Dòng gửi đến anh chị em bản Nghi thức Thu nhận và Tuyên hứa đã được Cha Bề trên Giám tỉnh phê chuẩn.

  48
  Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh

  Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh

  Các Thánh và các Chân phước Dòng Đa Minh đã để lại cho chúng ta gương mẫu về đời sống, sự đồng phận do hiệp thông và sự trợ giúp do lời chuyển cầu. Dòng Đa Minh hoa trái đồi dào là một dòng dõi đông đảo các Thánh và đã ân thưởng cho các ngài triều thiên vinh quang nhờ những đức tính xứng bậc anh hùng, để rồi chúng ta có thể “noi gương các ngài và được thêm vững mạnh trong tinh thần của ơn gọi mình ...

  985
  Thánh Ma-ri-a An-phong-si-na Da-ni Gat-ta (25.03)

  Thánh Ma-ri-a An-phong-si-na Da-ni Gat-ta (25.03)

  Ma-ri-a An-phong-si-na Da-ni Gat-ta là một thành viên Dòng Ba Đa Minh. Sinh ngày 04.10.1843, tại Giê-ru-sa-lem, trong một gia đình đạo đức với một truyền thống giáo dục Ki-tô giáo tốt lành. Chị qua đời ngày 25.3.1927. Chị được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô phong hiển thánh ngày 17.5.2015 .

  146
  Thánh Tôma Aquinô (28.01)

  Thánh Tôma Aquinô (28.01)

  Thánh Tôma Aquinô sinh 28.01.1225 trong một dòng tộc lâu đời ở phía nam nước Ý. Cha là bá tước Landolfo, mẹ là nữ bá tước Theodora của nhà Theate, một dòng dõi quý tộc Norman. Ngài qua đời 07.3.1274 tại Đan Viện Xitô Fossa Nuova. Năm 1323, Đức Gioan XXII suy tôn Tôma lên hàng hiển thánh. Đức Pi-ô V tuyên phong ngài là Tiến Sĩ Hội Thánh.

  225
  Chân phước Si-mon Ban-la-ki (05/11)

  Chân phước Si-mon Ban-la-ki (05/11)

  Chân phước Xi-mon thuộc dòng tộc quí phái ở Ri-mi-ni, chào đời tại Xanh Ác-xăng-giê-lô. Người xin lãnh tu phục ở bậc trợ sĩ và là một mẫu người hiền lành, niềm nở và rất mực khiêm tốn.

  124
  Thánh Đa Minh Đinh Đức Mậu (05/11)

  Thánh Đa Minh Đinh Đức Mậu (05/11)

  Cậu Ða Minh Hà Trọng Mậu sinh năm 1794 tại làng Phú Nhai, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Ðịnh. Ngày 5-11-1858, Ngài bị tử hình tại bờ sông Hưng Yên. Ðức thánh cha Pi-ô XII đã nâng người lên hàng chân phước ngày 29-4-1951. Ngày 19-6-1988, đức Gio-an Phao-lô II đã suy tôn người lên bậc hiển thánh.

  121
  Thánh Phê-rô An-ma-tô Bình (01/11)

  Thánh Phê-rô An-ma-tô Bình (01/11)

  Phê-rô An-ma-tô chào đời vào lễ các thánh (1-11-1831) tại làng Xan-tô Phê-lích Xa-xê-ra, xứ Vít miền Ca-ta-lu-ma nước Tây Ban Nha. Ngày 25-10-1861, người đã bị bắt và bị xử tử vào ngày 1-11-1861 tại pháp trường Năm Mẫu. Ngày 20-5-1906, đức thánh cha Pi-ô X suy tôn người lên bậc chân phước. Ngày 19-6-1988, đức thánh cha Gio-an Phao-lô II đã nâng người lên bậc hiển thánh.

  109
  Thánh Va-len-tin Vinh (01/11)

  Thánh Va-len-tin Vinh (01/11)

  Cậu Va-len-tin Bê-ri-ô Ô-choa Vinh sinh ngày 14-2-1827 tại làng Ê-rô-ni-ô, nước Tây Ban Nha. Ngài lãnh án tử hình vào ngày 1-11-1861 tại pháp trường Năm Mẫu. Ðức thánh cha Pi-ô X đã suy tôn người lên bậc chân phước ngày 20-5-1906. Ðức thánh cha Gio-an Phao-lô II đã suy tôn người lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

  107
  Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm (01/11)

  Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm (01/11)

  Giê-rô-ni-mô Héc-mô-xi-la Liêm sinh 30/9/1800 tại Tây Ban Nha. Ngài bị xử tử hình tại pháp trường Năm Mẫu vào ngày 1-11-1861. Ðức thánh cha Pi-ô X suy tôn đức cha Giê-rô-ni-mô Héc-mô-xi-la Liêm lên bậc chân phước ngày 20-5-1906. Ngày 19-6-1988, đức thánh cha Gio-an Phao-lô II suy tôn người lên bậc hiển thánh.

  215
  Chân phước Biêng-vơ-nuy Bô-gia-ni (30/10)

  Chân phước Biêng-vơ-nuy Bô-gia-ni (30/10)

  Chân phước Bô-gia-ni sinh tại Phơ-ri-un thuộc vùng Vê-nê-ti vào giữa thế kỷ XIII. Chị là người con thứ bảy và là con gái duy nhất trong gia đình có mười anh em, vì thế chị đã được gia đình chào đón với niềm vui sướng.

  100
  Thánh Mác-ti-nô Po-rét (03/11)

  Thánh Mác-ti-nô Po-rét (03/11)

  Thánh Mác-ti-nô sinh năm 1579 tại Li-ma, nước Pê-ru. Thánh Mác-ti-nô qua đời ngày 03-11-1639 tại Li-ma. Ðức Ghê-gô-ri-ô XVI tôn người lên bậc chân phước năm 1837. Ngày 6-5-1962, Ðức Gio-an XXIII ghi tên người vào sổ các hiển thánh.

  123
  Chân phước Ba-tô-lô-mê-ô Vi-xen-da (27/10)

  Chân phước Ba-tô-lô-mê-ô Vi-xen-da (27/10)

  Chân phước Ba-tô-lô-mê-ô Vi-xen-xê sinh trong một gia đình danh giá thuộc dòng họ bá tước Bơ-rê-gan-dơ. Ngài là một trong số các môn đệ tiên khởi của thánh Đa Minh, nổi bật về nhiều phương diện: giảng thuyết đại tài, là tôn sư thánh điện, là Giám mục hết mình vì đoàn chiên và là đặc sứ của Toà thánh. Công việc hoà giải và liên kết đã chi phối cuộc đời của ngài.

  106

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   “Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ” (Ga 10, 39).

  LIÊN KẾT