Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 1 - Thường niên năm I (Mc 2, 1-12)

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 1 - Thường niên năm I (Mc 2, 1-12)

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

176
Các Tổng lãnh Thiên thần: Michael, Gabriel & Raphael (Ga 1, 47-51)

Các Tổng lãnh Thiên thần: Michael, Gabriel & Raphael (Ga 1, 47-51)

Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người (Ga 1,51).

263
Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 25 - Thường niên (Lc 9, 7-9)

Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 25 - Thường niên (Lc 9, 7-9)

Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” (Lc 9, 9).

205
Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 25 - Thường niên (Lc 9, 1-6)

Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 25 - Thường niên (Lc 9, 1-6)

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8, 21).

122
Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 25 - Thường niên (Lc 8, 19-21)

Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 25 - Thường niên (Lc 8, 19-21)

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21).

164
Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 25 - Thường niên (Lc 8, 16-18)

Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 25 - Thường niên (Lc 8, 16-18)

“Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng” (Lc 8, 17).

255
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 25 - Năm A (Mt 18, 21-35)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 25 - Năm A (Mt 18, 21-35)

Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,15)

58
Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 24 - Thường niên (Lc 8, 4-15)

Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 24 - Thường niên (Lc 8, 4-15)

“Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm” (Lc 8, 8).

232
Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 24 - Thường niên (Lc 8, 1-3)

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 24 - Thường niên (Lc 8, 1-3)

Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la (Lc 8, 2).

352
Thánh Mát thêu, Tông đồ, tác giả Tin mừng (Mt 9, 9-13)

Thánh Mát thêu, Tông đồ, tác giả Tin mừng (Mt 9, 9-13)

Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?” (Mt 9, 11).

341
Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 24 - Thường niên (Lc 7, 31-35)

Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 24 - Thường niên (Lc 7, 31-35)

“Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho” (Lc 7,35).

41
Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 24 - Thường niên (Lc 7, 11-17)

Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 24 - Thường niên (Lc 7, 11-17)

Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói.

145

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

LIÊN KẾT