Dưới đây là hình ảnh Sắc Lập Dòng, Văn thư Phê chuẩn và một số hình ảnh liên quan.

 

 

 

 

 

 

Xem thêm hình ảnh

Ban truyền thông Hội Dòng