Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B (Ga 20, 19-23)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B (Ga 20, 19-23)

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

84
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên năm B (Mc 16, 15-20)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên năm B (Mc 16, 15-20)

“Chúa Giêsu được đưa lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa, còn các Tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi có Chúa cùng hoạt động với họ”.

314
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần VI - Phục Sinh năm B  (Ga 15, 9-15)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần VI - Phục Sinh năm B (Ga 15, 9-15)

“Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con” (Ga 15, 12).

211
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần V - Phục Sinh năm B  (Ga 15, 1 - 8)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần V - Phục Sinh năm B (Ga 15, 1 - 8)

“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4).

761
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật IV - Phục Sinh năm B - Chúa Nhật Chúa Chiên Lành (Ga 10, 11-18)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật IV - Phục Sinh năm B - Chúa Nhật Chúa Chiên Lành (Ga 10, 11-18)

“Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,15).

648
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật III - Phục Sinh năm B (Lc 6, 36-38)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật III - Phục Sinh năm B (Lc 6, 36-38)

Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” Các ông kinh hoàng bạt vía tưởng là ma” (Lc 24, 36-37).

798
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật II - Phục Sinh năm B - Chúa Nhật lòng Chúa thương xót (Ga 20, 19-31)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật II - Phục Sinh năm B - Chúa Nhật lòng Chúa thương xót (Ga 20, 19-31)

Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” (Ga 20, 19b).

201
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Phục Sinh - năm B (Mc 14, 1-14,47)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Phục Sinh - năm B (Mc 14, 1-14,47)

“Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8).

107
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật - Lễ Lá năm B (Mc 14, 1-14,47)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật - Lễ Lá năm B (Mc 14, 1-14,47)

“Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”.

98
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật - Tuần 5 Mùa Chay năm B (Ga 12, 20-33)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật - Tuần 5 Mùa Chay năm B (Ga 12, 20-33)

“Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó” (Ga 12,26).

187
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật - Tuần 4 Mùa Chay năm B (Ga 3,14-21)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật - Tuần 4 Mùa Chay năm B (Ga 3,14-21)

“Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa” (Ga 3, 19).

120
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật - Tuần 3 Mùa Chay năm B (Ga 2, 13-25)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật - Tuần 3 Mùa Chay năm B (Ga 2, 13-25)

“Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19).

193

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    Đây là con của Bà. Đây là mẹ của anh!

LIÊN KẾT