Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 5 - Mùa Chay năm A (Ga 11, 1-45)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 5 - Mùa Chay năm A (Ga 11, 1-45)

"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25).

43
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 4 - Mùa Chay năm A (Ga 9, 1-41)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 4 - Mùa Chay năm A (Ga 9, 1-41)

Anh mù đến rửa ở hồ Si-lô-ác và khi về thì nhìn thấy được.

92
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 2 - Mùa Chay năm A (Mt 17, 1-9)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 2 - Mùa Chay năm A (Mt 17, 1-9)

“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17, 5)

297
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 3 - Mùa Chay năm A (Ga 4, 5-42)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 3 - Mùa Chay năm A (Ga 4, 5-42)

Mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.

155
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 1 - Mùa Chay năm A (Mt 4, 1-11)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 1 - Mùa Chay năm A (Mt 4, 1-11)

Đức Giê-su đã ăn chay bốn mươi ngày và chịu cám dỗ.

127
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 7 - Thường niên năm A (Mt 5, 38-48)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 7 - Thường niên năm A (Mt 5, 38-48)

"Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em" (Mt 5, 44).

75
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 6 - Thường niên năm A (Mt 5, 17-37)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 6 - Thường niên năm A (Mt 5, 17-37)

Anh em đã nghe luật dạy người xưa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết (Mt 5, 21-22).

89
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 5 - Thường niên năm A (Mt 5, 13-16)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 5 - Thường niên năm A (Mt 5, 13-16)

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian (Mt 5,14).

72
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 2 - Thường niên năm A (Ga 1, 29-34)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 2 - Thường niên năm A (Ga 1, 29-34)

Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian.

65
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh (Mt 2, 1-12)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh (Mt 2, 1-12)

Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người.

66
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần 4 - Mùa Vọng - Năm A (Mt 1, 18-24)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần 4 - Mùa Vọng - Năm A (Mt 1, 18-24)

Đức Giê-su sinh làm con bà Ma-ri-a. Bà đã thành hôn với ông Giu-se, con cháu vua Đa-vít.

91

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ” (Ga 10, 39).

LIÊN KẾT