• Lược sử Hội Dòng nữ Đa Minh Thái Bình
    1208
  • Lược sử Hội Dòng nữ Đa Minh Thái Bình

    Dòng nữ Đa Minh Thái Bình (DNĐMTB) - Thánh hiệu Đức Maria Trinh Nữ Vương chính thức được thành lập ngày 25/3/2004. Cho đến nay, Hội Dòng vừa tròn 20 tuổi.