• Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh
  • Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh

   Các Thánh và các Chân phước Dòng Đa Minh đã để lại cho chúng ta gương mẫu về đời sống, sự đồng phận do hiệp thông và sự trợ giúp do lời chuyển cầu. Dòng Đa Minh hoa trái đồi dào là một dòng dõi đông đảo các Thánh và đã ân thưởng cho các ngài triều thiên vinh quang nhờ những đức tính xứng bậc anh hùng, để rồi chúng ta có thể “noi gương các ngài và được thêm vững mạnh trong tinh thần của ơn gọi mình ...

  Thánh Đa Minh Ibanhê Êquixia và Giacôbê Ki-u-xê-i Tômônaga; Lôrenxô Ru-i và 13 đồng bạn (28/9)

  Thánh Đa Minh Ibanhê Êquixia và Giacôbê Ki-u-xê-i Tômônaga; Lôrenxô Ru-i và 13 đồng bạn (28/9)

  Các vị tử đạo này gồm 9 người Nhật Bản, 4 người Tây Ban Nha, 1 người Pháp, và 1 người Ý. Cha Ða Minh I-ba-nhê Ê-qui-xi-a, người được phúc tử đạo đầu tiên vào ngày 14-8-1633. Ðức Gio-an Phao-lô II đã long trọng suy tôn các vị lên bậc hiển thánh ngày 18-10-1987.

  131
  Chân phước Lô-ren-xô Ri-páp-rát-ta (28/9)

  Chân phước Lô-ren-xô Ri-páp-rát-ta (28/9)

  Cậu Lô-ren-xô chào đời tại lâu đài Ri-páp-ra-ta dưới chân núi Pi-xa vào năm 1359. Cha Lô-ren-xô đã an nghỉ trong Chúa năm 1457. Cha được đức giáo hoàng Pi-ô IX tôn phong chân phước năm 1851.

  134
  Chân phước Phan Sinh Pô-xa-đát (20/9)

  Chân phước Phan Sinh Pô-xa-đát (20/9)

  Cậu Phan Sinh Pô-xa-đát sinh vào năm 1644 tại Co-đua trong một gia đình không mấy danh giá. Cha qua đời ngày 20/9/1713 và 100 năm sau (1818), đức giáo hoàng Piô VII đã tôn cha lên hàng chân phước.

  148
  Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh

  Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh

  Các Thánh và các Chân phước Dòng Đa Minh đã để lại cho chúng ta gương mẫu về đời sống, sự đồng phận do hiệp thông và sự trợ giúp do lời chuyển cầu. Dòng Đa Minh hoa trái đồi dào là một dòng dõi đông đảo các Thánh và đã ân thưởng cho các ngài triều thiên vinh quang nhờ những đức tính xứng bậc anh hùng, để rồi chúng ta có thể “noi gương các ngài và được thêm vững mạnh trong tinh thần của ơn gọi mình ...

  1687
  Thánh Tê-Pha-nô Nguyễn Văn Vinh (19.12)

  Thánh Tê-Pha-nô Nguyễn Văn Vinh (19.12)

  Ông Tê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh sinh năm 1814 ở làng Bồ Trang tỉnh Thái Bình cùng quê với hai ông Au-gu-ti-nô Nguyễn Văn Mới và Đa-minh Nguyễn Văn Đệ. Ngày 19-12-1839, Ngài đã được phúc lãnh triều thiên tử đạo. Ngày 27-5-1900, Đức giáo hoàng Lê-ô XIII đã suy tôn năm vị anh hùng tử đạo lên bậc chân phước. Ngày 19-6-1988, Đức giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã phong các ngài lên bậc hiển thánh.

  112
  Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ (19.12)

  Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ (19.12)

  Anh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ chào đời năm 1811 tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình. Ngày 19-12-1839, anh hùng đức tin Tô-ma Ðệ đã được phúc lãnh triều thiên tử đạo. Ðức thánh cha Lê-ô XIII đã tôn phong anh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ, lên bậc chân phước ngày 27-5-1900. Và đức thánh cha Gio-an Phao-lô II đã suy tôn anh lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

  111
  Thánh Ða Minh Bùi Văn Úy (19.12)

  Thánh Ða Minh Bùi Văn Úy (19.12)

  Cậu Ða Minh Bùi Văn Úy sinh năm 1812 tại họ Tiên Môn, làng Kẻ Rèm, tỉnh Thái Bình. Thầy được phúc tử vì đạo ngày 19-12-1839.. Ngày 27-5-1900, Đức Lêo XIII đã suy tôn thầy Đa Minh lên bậc Chân Phước. Ngày 19-6-1988, Đức Gioan Phaolô II ghi danh các ngài váo sổ các thánh.

  160
  Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu (19.12)

  Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu (19.12)

  Thầy Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu sinh năm 1790 tại làng Kẻ Diền, tỉnh Thái Bình. Ngày 29-12-1839, Ngài lãnh nhận phúc tử đạo. Ngày 27-5-1900, đức giáo hoàng Lê-ô XIII đã suy tôn anh hùng tử đạo Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu lên bậc chân phước. Ngày 19-6-1988, đức giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã suy tôn thầy lên bậc hiển thánh.

  98
  Thánh Au-gút-ti-nô Nguyễn Văn Mới (19.12)

  Thánh Au-gút-ti-nô Nguyễn Văn Mới (19.12)

  Thánh Au-gút-ti-nô Nguyễn Văn Mới sinh năm 1806 tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình. Ngày 19-12-1839, anh Mới cùng với bốn vị khác bị dẫn ra pháp trường Cô Mê – Bắc Ninh lãnh phúc tử đạo. Ngày 27-12-1900, Đức Thánh cha Lê-ô XIII đã phong chân phước cho anh. Ngày 19-6-1988, Đức Thánh cha Gio-an Phao-lô II đã tôn anh lên hàng hiển thánh.

  117
  Chân phước Giu-se Sô-lơ-đa Phao-lô (16.12)

  Chân phước Giu-se Sô-lơ-đa Phao-lô (16.12)

  Chân phước Giu-se Sô-lơ-đa Phao-lô sinh ngày 30/7/1885. Chị qua đời ngày 01.9.1936. Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI tôn phong chân phước ngày 28/10/2007.

  48
  Chân phước Xê-bát-ti-a-nô Ma-gi (16.12)

  Chân phước Xê-bát-ti-a-nô Ma-gi (16.12)

  Chân phước Xê-bát-ti-a-nô Ma-gi là một tu sĩ Ða Minh vĩ đại ở thế kỷ XV. Cậu sinh tại Bơ-rét-xi-a năm 1414. Năm 1760, Ðức Cơ-lê-men-tê XIII đã tôn phong cha Xê-bát-ti-a-nô Ma-gi lên hàng chân phước.

  91
  Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang (06.12)

  Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang (06.12)

  Giuse Nguyễn Duy Khang là Thầy Giảng Dòng Ba Ða Minh. Ngài sinh năm 1832 tại Trà Vy, Thái Bình. Lãnh phúc tử đạo ngày 06 tháng 12 năm 1861 tại Hải Dương. Thánh Khang là người giúp việc cho Ðức Cha Hermosilla. Trong khi cố gắng cứu chủ thoát ngục, ngài bị bắt, bị trừng phạt 120 roi. Sau nhiều lần bị tra tấn, ngài bị xử trảm (chém đầu). Ngày 19.6.1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. ...

  120

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

  LIÊN KẾT