• Mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương - Bổn mạng Hội dòng (22.8.2023)

      Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

      Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

    LIÊN KẾT