Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 5 - Mùa Chay (Ga 10, 32-42)

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 5 - Mùa Chay (Ga 10, 32-42)

“Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ” (Ga 10, 39).

92
Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 5 - Mùa Chay (Ga 8, 51-59)

Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 5 - Mùa Chay (Ga 8, 51-59)

“Tôi bảo thật các ông: Ai tuân giữ lời Ta, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8, 51).

74
Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 5 - Mùa Chay (Ga 8, 31-42)

Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 5 - Mùa Chay (Ga 8, 31-42)

"Nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do" (Ga 8, 31-32).

215
Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 5 - Mùa Chay (Ga 8, 21-30)

Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 5 - Mùa Chay (Ga 8, 21-30)

“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu" (Ga 8, 28).

94
Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 5 - Mùa Chay (Ga 8, 12-20)

Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 5 - Mùa Chay (Ga 8, 12-20)

“Tôi là ánh sáng thế gian" (Ga 8, 12).

80
Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 4 - Mùa Chay (Ga 7, 1-2.10.25-30)

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 4 - Mùa Chay (Ga 7, 1-2.10.25-30)

“Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, có Đấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài” (Ga 7, 28).

152
Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 4 - Mùa Chay (Ga 5, 31-47)

Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 4 - Mùa Chay (Ga 5, 31-47)

“Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 5, 38)

502
Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 4 - Mùa Chay (Ga 5, 17-30)

Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 4 - Mùa Chay (Ga 5, 17-30)

“Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống” (Ga 5, 24).

185
Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 4 - Mùa Chay (Ga 5, 1-3a.5-16)

Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 4 - Mùa Chay (Ga 5, 1-3a.5-16)

Đức Giê-su bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” (Ga 5, 8).

239
Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 3 - Mùa Chay (Lc 18, 9-14)

Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 3 - Mùa Chay (Lc 18, 9-14)

“Tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”. (Lc 18, 14)

98
Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 3 - Mùa Chay (Mc 12, 28b-34)

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 3 - Mùa Chay (Mc 12, 28b-34)

“Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật” (Mc 12, 33).

70
Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 3 - Mùa Chay (Lc 11, 14-23)

Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 3 - Mùa Chay (Lc 11, 14-23)

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán" (Lc 11, 23).

133

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ” (Ga 10, 39).

LIÊN KẾT