Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 16 - Thường niên (Mt 13, 1-9)
616
Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 16 - Thường niên (Mt 12, 46-50)

Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 16 - Thường niên (Mt 12, 46-50)

Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mt 12, 49-50)

706
Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 16 - Thường niên (Mt 12, 38-42)

Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 16 - Thường niên (Mt 12, 38-42)

“Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào” (Mt 12,39).

455
Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 15 - Thường niên (Mt 11, 20-24)

Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 15 - Thường niên (Mt 11, 20-24)

“Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi” (Mt 11, 22).

388
Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 15 - Thường niên (Mt 12, 14-21)

Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 15 - Thường niên (Mt 12, 14-21)

“Ngài sẽ không cãi vã, không to tiếng... Cây lau bị dập Ngài không đành bẻ gẫy; tim đèn leo lét Ngài chẳng nỡ tắt đi”.

597
Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 14 - Thường niên (Mt 10, 24-33)

Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 14 - Thường niên (Mt 10, 24-33)

“Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời” (Mt 10, 32).

636
Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 15 - Thường niên (Mt 12,1-8)

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 15 - Thường niên (Mt 12,1-8)

“Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ” (Mt 12, 7).

630
Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 15 - Thường niên (Mt 11, 25-27)

Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 15 - Thường niên (Mt 11, 25-27)

“Cha đã giấu không cho những người hiền triết biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn” (Mt 11, 25).

548
Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 15 - Thường niên (Mt 10, 34-11,1)

Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 15 - Thường niên (Mt 10, 34-11,1)

“Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy” (Mt 10, 38).

420
Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 14 - Thường niên (Mt 10, 16-23)

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 14 - Thường niên (Mt 10, 16-23)

“Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu”.

416
Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 13 - Thường niên (Mt 9, 1-8)

Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 13 - Thường niên (Mt 9, 1-8)

“Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi” (Mt 9, 3).

608
Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 14 - Thường niên (Mt 10, 1-7)

Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 14 - Thường niên (Mt 10, 1-7)

"Hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel" (Mt 10, 6).

341

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Nó sinh hoa kết quả gấp trăm”.

LIÊN KẾT