Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 3 - Phục Sinh (Ga 6, 44-51)

Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 3 - Phục Sinh (Ga 6, 44-51)

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta” (Ga 6, 51).

749
Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 3 - Phục Sinh (Ga 6, 35-40)

Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 3 - Phục Sinh (Ga 6, 35-40)

“Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ” (Ga 6, 35).

884
Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 3 - Phục Sinh (Ga 6, 22-29)

Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 3 - Phục Sinh (Ga 6, 22-29)

“Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê” (Ga 6, 26).

715
Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 2 - Phục Sinh

Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 2 - Phục Sinh

“Thầy đây mà, đừng sợ!”. Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến (Ga 6, 21).

540
Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 2 - Phục Sinh (Ga 6,1-15)

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 2 - Phục Sinh (Ga 6,1-15)

“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” (Ga 6, 9).

384
Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 2 - Phục Sinh (Ga 3, 31-36)

Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 2 - Phục Sinh (Ga 3, 31-36)

“Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất” (Ga 3,31).

745
Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 2 - Phục Sinh (Ga 3, 16-21)

Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 2 - Phục Sinh (Ga 3, 16-21)

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).

464
Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 2 - Phục Sinh (Ga 3, 7b-15)

Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 2 - Phục Sinh (Ga 3, 7b-15)

“Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu” (Ga 3, 8).

397
Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 2 - Phục Sinh (Ga 3, 1-8)

Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 2 - Phục Sinh (Ga 3, 1-8)

“Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3, 3).

265
Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần Bát Nhật Phục Sinh (Mc 16, 9-15)

Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần Bát Nhật Phục Sinh (Mc 16, 9-15)

Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).

396
Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần Bát Nhật Phục Sinh (Ga 21, 1-14)

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần Bát Nhật Phục Sinh (Ga 21, 1-14)

Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá” (Ga 21, 6).

524
Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần Bát Nhật Phục Sinh (Lc 24, 35-48)

Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần Bát Nhật Phục Sinh (Lc 24, 35-48)

“Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” (Lc 24, 39)

689

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta” (Ga 6, 51).

LIÊN KẾT