Cáo phó: Bà cố Rosa Nguyễn Thị Cam - Thân mẫu nữ tu Rosa Lê Thị Yêu, OP.

  • 30/04/2024 21:08
  • Bà cố Rosa Nguyễn Thị Cam - thân mẫu Nữ tu Rosa Lê Thị Yêu, OP. (thuộc Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình) sinh năm 1944, tại Giáo xứ Trung Đồng. Bà cố Rosa đã được Chúa gọi về lúc 8g10, thứ Ba ngày 30.4.2024. Thánh lễ An táng được cử hành lúc 15g00 thứ Năm, ngày 02.5.2024, tại nhà thờ xứ Trung Đồng.

    Truyền thông Hội Dòng

    Bài viết liên quan