Tranh tô màu – Chúa Nhật tuần XV Thường niên - Năm B (Mc 6, 7-13)

 • 10/07/2024 14:57
 • Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.

  Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ (Mc 6, 7).

  Nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ (Mc 6, 11).

  Tin Mừng: Mc 6, 7-13

  Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. 7Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; 9được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”. 12Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn hối cải. 13Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

  Truyền thông Hội dòng

  Bài viết liên quan