Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh

 • 15/01/2023 20:16
 • Các Thánh và các Chân phước Dòng Đa Minh đã để lại cho chúng ta gương mẫu về đời sống, sự đồng phận do hiệp thông và sự trợ giúp do lời chuyển cầu. Dòng Đa Minh hoa trái đồi dào là một dòng dõi đông đảo các Thánh và đã ân thưởng cho các ngài triều thiên vinh quang nhờ những đức tính xứng bậc anh hùng, để rồi chúng ta có thể “noi gương các ngài và được thêm vững mạnh trong tinh thần của ơn gọi mình”.

   

  CÁC THÁNH VÀ CÁC CHÂN PHƯỚC DÒNG ĐA MINH

  THÁNG 01

  Ngày 01/01 - Thân Mẫu của Lòng Thương Xót

  Ngày 03/01 - Chân phước Stê-pha-na Quyn-gia-ni

  Ngày 04/01 - Thánh Dơ-di-la-va Bê-ka

  Ngày 07/01 - Thánh Rây-mun-đô Pê-nha-pho

  Ngày 10/01 - Chân phước An-na Môn-tê-gu-đô

  Ngày 10/01 - Chân phước Gôn-đi-xan-vô A-ma-ran-tê

  Ngày 11/01 - Chân phước Bê-na-đô Cam-mác-ca

  Ngày 13/01 - Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm,

                        Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả,

                        Thánh Lu-ca Phạm Trọng Thìn

  Ngày 15/01 - Thánh Phan-xi-cô Ca-pi-lát

  Ngày 15/01 - Thánh Phê-rô San và các bạn tử đạo

  Ngày 18/01 - Thánh Ma-ga-ri-ta Hung-ga-ri 

  Ngày 19/01 - Chân phước An-rê

  Ngày 22/01 - Thánh Mat-thêu Ðậu,

                        Thánh Phan-xi-cô Tế

  Ngày 22/01 - Chân phước An-tô-ni-ô

  Ngày 23/01 - Chân phước Hen-ri Xu-xô

  Ngày 27/01 - Chân phước Mác-cô-li-nô Phô-li

  Ngày 28/01 - Thánh Tô-ma A-qui-nô

  Ngày 29/01 - Chân phước Vin-la-na Bốt-ti

  Ngày 30/01 - Thánh Tô-ma Khuông

   

  THÁNG 02

  Ngày 03/02 - Chân phước Phê-rô Rúp-phi-a 

  Ngày 03/02 - Chân phước An-tô-ni-ô Pa-vô-ni-ô

  Ngày 03/02 - Chân phước Ba-tô-lô-mê-ô Xéc-ve-ri

  Ngày 04/02 - Thánh Ca-ta-ri-na Ri-xi

  Ngày 12/02 - Chân phước Rê-gi-nan-đô

  Ngày 13/02 - Chân phước Giô-đa-nô Xa-xô-ni-a

  Ngày 16/02 - Chân Phước Ni-cô-la Pác-li-a

  Ngày 18/02 - Chân phước An-giê-li-cô (Gioan Phi-ê-xô-la)

  Ngày 19/02 - Chân phước An-va-rê Co-đô-ba

  Ngày 20/02 - Chân phước Ki-tô-phơ Mi-lăng

  Ngày 24/02 - Chân phước Côn-tan-xi-ô Pha-bi-a-nô

  Ngày 24/02 - Chân phước Ni-côn Gô-nhi Chúa Lên Trời

   

  THÁNG 3

  Ngày 11/3 - Thánh Ða Minh Cẩm

  Ngày 25/3 - Thánh Ma-ri-a An-phong-si-na Da-ni Gat-ta

   

  THÁNG 4

  Ngày 01/4 - Chân phước Giu-se Gi-rốt-ti

  Ngày 02/4 - Thánh Đa Minh Vũ Đình Tước

  Ngày 10/4 - Chân phước An-tô-ni-nô Ni-rôt

  Ngày 13/4 - Chân phước Ma-ga-ri-ta Cát-ten-lô

  Ngày 14/4 - Chân phước Phê-rô Gôn-đa-lê

  Ngày 17/4 - Chân phước Cơ-la-ra Gam-ba-cô-ta

  Ngày 17/4 - Chân phước Ma-ri-a Man-xi-ni

  Ngày 19/4 - Chân phước I-na-đô Ki-am-pô

  Ngày 19/4 - Chân phước Xi-bin-li-na Bít-cốt-xi

  Ngày 20/4 - Thánh A-nê Môn-tê-pun-xi-a-nô

  Ngày 27/4 - Chân phước Hô-xan-na Cô-tô

  Ngày 28/4 - Thánh Lu-y Mon-pho

  Ngày 29/4 - Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na

  Ngày 30/4 - Thánh Giu-se Tuân (Hoan)

  Ngày 30/4 - Thánh Pi-ô V

   

  THÁNG 5

  Ngày 01/5 - Thánh Augustino Schoeffler Đông

  Ngày 04/5 - Chân phước Ê-li-mi-a Bít-se-ri

  Ngày 05/5 - Thánh Vinh Sơn Phê-ri-ô

  Ngày 07/5 - Chân phước An-bê-tô Bê-ga-mô

  Ngày 09/5 - Thánh Giu-se Đỗ Quang Hiển

  Ngày 10/5 - Thánh An-tô-ni-ô

  Ngày 12/5 - Chân phước Gio-an-na nước Bồ Đào Nha

  Ngày 13/5 - Chân phước I-men-đa Lam-bê-ti-ni

  Ngày 15/5 - Chân phước Gi-lê Vơ-Gie-la

  Ngày 15/5 - Chân phước An-rê A-bê-lơn

  Ngày 16/5 - Chân phước Vơ-la-đi-mi Ghi-ca

  Ngày 19/5 - Thánh Phan-xi-cô Côn-ghi-ta

  Ngày 21/5 - Chân phước Cô-lum-ba Ri-ê-ti

  Ngày 21/5 - Chân phước Gia Thịnh Ma-ri-a Cô-mi-ê

  Ngày 24/5 - Cải táng thánh phụ Đa Minh

  Ngày 27/5 - Chân phước An-rê Phơ-ran-si

  Ngày 28/5 - Chân phước Ma-ri-a Ba-tô-lô-mê-ô Ba-nhê-xi

  Ngày 29/5 - Chân phước Ghi-giôm A-nô và các bạn tử đạo

  Ngày 30/5 - Chân phước Gia-cô-bê Sa-lô-môn

   

  THÁNG 6

  Ngày 02/6 - Chân phước Xa-đốc và 48 anh em tử đạo

  Ngày 04/6 - Thánh Phê-rô Vê-rô-na

  Ngày 08/6  - Chân phước Đi-a-na và Xê-xi-li-a

  Ngày 10/6 - Chân Phước Gio-an Đa Minh

  Ngày 12/6 - Chân phước Tê-pha-nô Ban-đe-li

  Ngày 18/6 - Chân phước Hô-xan-na Man-tua

  Ngày 20/6 - Chân phước Ma-ga-ri-ta Ép-nê

  Ngày 23/6 - Chân phước In-nô-cen-tê V (Phê-rô Ta-răng-tê)

  Ngày 26/6 - Thánh Phan-xi-cô Đỗ Văn Chiểu

  Ngày 26/6 - Thánh Đa Minh Hê-na-rê Minh

  Ngày 27/6 - Thánh Tô-ma Toán

  Ngày 30/6 - Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến

   

  THÁNG 7

  Ngày 04/7 - Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển

  Ngày 04/7 - Chân phước Ca-ta-ri-na Gia-rich

  Ngày 04/7 - Chân phước Phê-rô Giắc-giô Phơ-rát-xa-ti

  Ngày 07/7 - Chân phước Biển Đức XI (Ni-cô-la Bô-ca-xi-nô)

  Ngày 08/7 - Chân phước A-ri-an Pho-tê-qui

  Ngày 09/7 - Thánh Gio-an Cô-lô-ni-a và các anh em tử đạo

  Ngày 12/7 - Thánh I-nha-xi-ô Ðen-ga-đô Y

  Ngày 13/7 - Chân phước Gia-cô-bê Vô-ra-gi-lê

  Ngày 17/7 - Chân phước Xét-Lao

  Ngày 18/7 - Chân phước Ba-tô-lô-mê-ô Phê-nan-đê

  Ngày 20/7 - Thánh Giu-se Ði-át Xan-giu-đô AN

  Ngày 22/7 - Thánh nữ Maria Mađalêna

  Ngày 24/7 - Chân phước Âu Tinh Bi-ê-la

  Ngày 24/7 - Thánh Giu-se Fer-nan-de Hiền

  Ngày 24/7 - Chân phước Gio-an-na Ô-vi-ê-tô

  Ngày 26/7 - Chân phước Rô-bê-tô Nắt-tơ

  Ngày 28/7 - Thánh Giu-se Mê-chi-ô Sam-pê-rô Xuyên

   

  CHÍN NGÀY KÍNH THÁNH ĐA MINH

           Ngày thứ nhất (31/7) -  Thánh Đa Minh vui Niềm Vui Tin Mừng

           Ngày thứ hai (01/8)   -  Thánh Đa Minh gặp gỡ cá nhân với Chúa

           Ngày thứ ba (02/8)    -  Thánh Đa Minh vui sống nghèo tự nguyện       

           Ngày thứ tư (03/8)    -  Thánh Đa Minh chăm chỉ học hành để chu toàn sứ vụ

           Ngày thứ năm (04/8) -  Thánh Đa Minh vui với kỷ luật tu trì

           Ngày thứ sáu (05/8)  -  Thánh Đa Minh yêu mến Mẹ Ma-ri-a cách đặc biệt

           Ngày thứ bảy (06/8)  -  Thánh Đa Minh sống đời thánh hiến một cách triệt để

           Ngày thứ tám (07/8)  -  Thánh Đa Minh vui niềm vui cộng đoàn

           Ngày thứ chín (08/8) -  Thánh Đa Minh và đại gia đình thi hành sứ vụ

   

  THÁNG 8

  Ngày 01/8 - Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh

  Ngày 02/8 - Chân phước Gio-an-na A-da - Thân mẫu thánh phụ Đa Minh

  Ngày 03/8 - Chân phước Au-gút-ti-nô Lu-xê-ra

  Ngày 08/8 - Thánh Phụ ĐA MINH

  Ngày 09/8 - Chân phước Gio-an Sa-le-nô

  Ngày 12/8 - Chân phước Gio-an Giắc-giô Tô-ma

  Ngày 13/8 - Thánh A-le-xan-rô Long-gô và các bạn tử đạo tại Ô-tran-tô

  Ngày 14/8 - Chân phước Ai-môn Ta-pa-ren-li

  Ngày 17/8 - Thánh Gia-xin-tô (Gia Thịnh)

  Ngày 18/8 - Chân phước Ma-nê

  Ngày 19/8 - Chân phước Giô-đa-nô Pi-xa

  Ngày 23/8 - Thánh Rô-sa Li-ma

  Ngày 26/8 - Chân phước Gia-cô-bê Bê-va-nha

   

  THÁNG 9

  Ngày 02/9 - Chân phước Gu-a-la Be-ga-mô

  Ngày 02/9 - Chân phước In-rít Kan-ninh

  Ngày 04/9 - Chân phước Ca-ta-ri-na Ra-cô-ni-gi

  Ngày 05/9 - Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự

  Ngày 05/9 - Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh

  Ngày 06/9 - Chân phước Bê-tran Ga-ri

  Ngày 06/9 - Chân phước Mi-ca-en Dắc-to-ry-ky, Chân phước Giu-li-a Ro-din-ka

  Ngày  07/9 - Chân phước Gio-an Giu-se La-tát-tê

  Ngày  08/9 - Chân phước A-lanh Rốc

  Ngày 18/9 - Thánh Gio-an Mai-san

  Ngày 18/9 - Thánh Đa Minh (Đoài) Trạch

  Ngày 20/9 - Chân phước Mác-cô Mơ-đên

  Ngày 20/9 - Chân phước Phan-xi-cô Pô-xa-đát

  Ngày 22/9 - Chân phước Hi-a-xin-tô Lô-pê và các bạn tử đạo

  Ngày 22/9 - Chân phước Bô-na-ven-tu-ra Ga-si-a Pa-ret  và 74 bạn tử đạo

  Ngày 24/9 - Chân phước Đan-ma-xi-ô Mô-nê-ri

  Ngày 28/9 - Chân phước Lô-ren-xô Ri-páp-rát-ta

  Ngày 28/9 - Thánh Đa Minh I-ba-nhê Ê-qui-xi-a;

                      Gia-cô-bê Ki-u-xê-i Tô-mô-na-ga; 

                      Lô-ren-xô Ru-i và 13 đồng bạn

   

  THÁNG 10

  Ngày 03/10 - Chân phước Đa Minh Xáp-đa-pho-ra

  Ngày 03/10 - Chân phước Ray-mun-đô Gio-a-kim  và Gio-suê Maria

  Ngày 05/10 - Chân phước Ray-mun-đô Ca-pua

  Ngày 06/10 - Chân phước Ba-tô-lô-mê-ô Long-gô

  Ngày 08/10 - Chân phước Am-rô-xi-ô Xan-xơ-đô-ni

  Ngày 08/10 - Chân phước Mát-thêu Ca-rê-ri

  Ngày 09/10 - Thánh Lu-i Bê-tran

  Ngày 11/10 - Chân phước Gia-cô-bê Hum

  Ngày 13/10 - Chân phước Mác-đa-la Pa-na-xi-ê-ri

  Ngày 14/10 - Chân phước Ma-ri-a Pút-xơ-panh

  Ngày 19/10 - Chân phước A-nê Giê-su Ga-lăng

  Ngày 21/10 - Chân phước Phê-rô Cát-ten-lô

  Ngày 25/10 - Chân phước Phê-rô Giê-rê-mi-a

  Ngày 26/10 - Chân phước Đa-mi-en Phi-na-lê

  Ngày 27/10 - Chân phước Ba-tô-lô-mê-ô Vi-xen-da

  Ngày 30/10 - Chân phước Tê-ren-si An-bê-tô Ô-riên

                        và chân phước Phê-rô Hi-gin

  Ngày 30/10 - Chân phước Biêng-vơ-nuy Bô-gia-ni

   

  THÁNG 11

  Ngày 01/11 - Thánh Giê-rô-ni-mô Héc-mô-xi-la Liêm (Vọng)

  Ngày 01/11 - Thánh Va-len-tin Bê-ri-ô Ô-choa Vinh

  Ngày 01/11 - Thánh Phê-rô An-ma-tô Bình

  Ngày 03/11 - Thánh Mác-ti-nô Po-rét

  Ngày 05/11 - Thánh Đa Minh Đinh Đức Mậu

  Ngày 05/11 - Chân phước Si-mon Ban-la-ki

  Ngày 06/11 - Chân phước I-nha-xi-ô Đen-ga-đô, An Phong Na-va-rêt và các anh em tử đạo tại Viễn Đông

  Ngày 07/11 - Các Thánh Dòng Thuyết Giáo

  Ngày 07/11 - Thánh Gia-xin-tô Cát-ta-nê-đa Gia

  Ngày 07/11 - Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm

  Ngày 14/11 - Chân phước Gio-an Li-xi

  Ngày 14/11 - Chân phước Lu-xi-a Na-ni

  Ngày 15/11 - Thánh An-bê-tô Cả

  Ngày 19/11 - Chân phước Gia-cô-bê Ben-phát-ti

  Ngày 25/11 - Chân phước Ma-ga-ri-ta Xa-voa

  Ngày 26/11 - Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ

  Ngày 26/11 - Thánh Ða Minh Nguyễn Văn Xuyên

   

  THÁNG 12

  Ngày 01/12 - Chân phước Gio-an Véc-xê-li

  Ngày 06/12 - Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang

  Ngày 16/12 - Chân phước Xê-bát-ti-a-nô Ma-gi

  Ngày 16/12 - Chân phước Giu-se Sô-lơ-đa Phao-lô

  Ngày 19/12 - Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu

  Ngày 19/12 - Thánh Ða Minh Bùi Văn Úy

  Ngày 19/12 - Thánh Au-gút-ti-nô Nguyễn Văn Mới

  Ngày 19/12 - Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ

  Ngày 19/12 - Thánh Tê-Pha-nô Nguyễn Văn Vinh 

  Đa Minh Thái Bình, tổng hợp

  Tham khảo nguồn tin:  http://daminhvn.net/

  http://daminhrosalima.net/

  https://hddmvn.net/

  Bài viết liên quan