Mẫu cắm hoa Phụng vụ - số 7

  • 16/08/2022 20:57
  • Trong phụng vụ, cắm hoa là để trang hoàng cho bàn thờ và làm nổi bật gian cung thánh – trung tâm của nhà thờ. Cắm hoa trên bàn thờ vừa để dâng kính Thiên Chúa, vừa để trang trí cho nghi lễ thêm trang trọng. Vì thế, Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình giới thiệu một số mẫu cắm hoa trong Phụng vụ.

    Truyền thông Hội Dòng

    Bài viết liên quan