Thánh Piô V: Bổn mạng Cộng đoàn Mỹ Hội

  • 29/04/2024 21:07
  • Thánh Giáo Hoàng Piô V tên thật là Antôniô Ghítliêri sinh năm 1504, tại Bốt-xô gần Alêxanria nước Ý. Người từ trần ngày 01.5.1572. Ngày 01.5.1672, đức Cơlêmentê X tôn người lên hàng chân phước và đức Cơlêmentê XI ghi danh người vào sổ các thánh ngày 22.5.1712.

    Truyền thông Hội dòng

    Bài viết liên quan