Trực tuyến: Thánh lễ Tạ ơn, Hồng ân Thánh hiến năm 2023

  • 31/07/2023 08:01
  • Thánh lễ Tạ ơn, Hồng ân Thánh hiến: Mừng kỷ niệm Ngân khánh Khấn Dòng, Hồng ân Vĩnh khấn và Tiên khấn sẽ được cử hành vào lúc 08g45 thứ Ba, ngày 01 tháng 8 năm 2023, do Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu chủ tế, tại Nguyện đường Hội Dòng.

    Truyền thông Hội Dòng

    Bài viết liên quan