Tĩnh tâm Thượng Hội đồng Giám mục: Các bài suy niệm

  • 08/10/2023 18:47
  • Thượng Hội đồng Giám mục tĩnh tâm vào tháng 10.2023, với các đề tài do Cha Timothy Peter Joseph Radcliffe, O.P., nguyên Bề trên Tổng quyền Dòng Đa Minh chia sẻ, với các tham dự viên của Thượng Hội đồng Giám mục.
    Bài viết liên quan