Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: Bổn mạng Tu viện Mẹ Lên Trời Trung Đồng

  • 15/08/2023 08:09
  • Đức Giáo hoàng Pi-ô XII đã long trọng công bố Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày lễ Các Thánh Nam Nữ 01-11-1950, qua Tông hiến “Munificentissimus Deus” (Thiên Chúa vô cùng quảng đại).

    BTT Hội Dòng

    Bài viết liên quan