Phóng sự: Hướng về Đại hội Ơn gọi Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình - 2024

  • 01/07/2024 20:39
  • Những cảm nhận của một số em tại các điểm Mục vụ Ơn gọi, điểm Mục vụ Giáo xứ và thông tin về Đại hội Ơn gọi Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 202, với chủ đề: "Hãy đến mà xem" (Ga 1,39).

    Truyền thông Hội dòng

    Bài viết liên quan