Trailer: Hướng tới ĐẠI HỘI ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình - năm 2024

  • 24/06/2024 18:41
  • Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm nay tổ chức từ ngày 15.7 - 17.7.2024, với chủ đề: "Hãy đến mà xem" (Ga 1, 39).

    Truyền thông Hội dòng

    Bài viết liên quan