Trực tuyến: Thánh lễ An táng nữ tu Têrêxa Lê Thị Huệ, OP. - Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình

  • 27/04/2024 17:44
  • Thánh lễ An táng Nữ tu Têrêxa Lê Thị Huệ, OP., sẽ được cử hành vào lúc 14g30,Chúa Nhật ngày 28.4.2024, tại Nguyện đường của Hội Dòng. Kính xin quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Thầy, quý Tu sĩ và Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Têrêxa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
    Bài viết liên quan