Thánh Piô V (30.4)

 • 15/01/2023 21:21
 • Thánh Giáo Hoàng Piô V tên thật là Antôniô Ghítliêri sinh năm 1504, tại Bốtxô gần Alêxanria nước Ý. Người từ trần ngày 01.5.1572. Ngày 01.5.1672, Đức Cơlêmentê X tôn người lên hàng chân phước và Đức Cơlêmentê XI ghi danh người vào sổ các thánh ngày 22.5.1712.

  30 Tháng Tư

  THÁNH PI-Ô V, Giáo Hoàng

  S. Pius V (1504-1572)

  1.  Tiểu sử

  Cậu An-tô-ni-ô Ghít-li-ê-ri sinh tại Bốt-xô gần A-lê-xan-ri-a nước Ý năm 1504. Năm 16 tuổi, cậu xin gia nhập dòng Anh em Thuyết giáo và đổi tên là Mi-ca-en (1520). Cuộc sống của thầy nổi bật về đức khiêm tốn, tinh thần cầu nguyện liên lỉ, khao khát tìm vinh danh Chúa trong đức vâng phục và nhất là tinh thần yêu mến kỷ luật. Thầy lãnh tác vụ linh mục năm 1528, nhận chức giáo sư thần học và giảng dạy trong suốt 15 năm trời.

  Trong dòng, cha nhiều lần giữ chức bề trên tu viện, nổi tiếng về đời sống nhiệm nhặt. Trong Giáo hội, năm 1551, cha giữ chức Cao ủy Tòa tra Rô-ma, năm 1556, đức Phao-lô IV đặt cha làm giám mục Nê-pi và Xu-tơ-ri, năm sau được phong chức hồng y, và đến năm 1560 được đức Pi-ô IV cử coi sóc giáo phận Môn-đô-vi xứ Pi-ô môn-tê.

  Khi đức Pi-ô IV băng hà, hồng y Ghít-li-ê-ri được tiến cử giữ chức vụ chủ chăn tối cao, lấy tên là Pi-ô V (07.01.1566). Ðược thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô trợ giúp, đức tân giáo hoàng dốc toàn tâm toàn lực lo phần rỗi các linh hồn và canh tân Giáo hội. Người cương quyết bảo vệ đức tin Công giáo, đẩy lui những bè phái dị giáo, làm cho đức tin ngày càng lan rộng và thi hành những quyết nghị của Công đồng Tren-tô.

  Người tuần tự và triệt để cải tổ giáo triều Rô-ma, cho công bố “Sách Giáo lý Rô-ma” (1556). Bằng nhiều cách, người liệu cho việc đào tạo hàng giáo sĩ được chắc chắn, nhất là lấy bộ Tổng Yếu Thần Học của thánh Tô-ma làm sách giáo khoa cho các chủng viện. Tước hiệu tiến sĩ Giáo hội được dành cho một số thánh nhân lỗi lạc nay được người mở rộng. Người đã tôn thánh Tô-ma tiến sĩ Thiên Thần là vị tiến sĩ thứ năm của Giáo hội La-tinh vào năm 1567. Người còn cổ võ việc canh tân và thống nhất phụng vụ một cách hữu hiệu và bền vững khi cho ấn hành sách nguyện năm 1568 và sách lễ Rô-ma năm 1570. Người đề cao sự thống nhất tín lý theo truyền thống giữa Giáo hội Ðông phương và Giáo hội La-tinh bằng cách suy tôn với cùng một phẩm tước trong phụng vụ bốn vị đại tiến sĩ của mỗi Giáo hội.

  Người sử dụng hết tài lực để ngăn cản địch thù đức tin, điển hình nhất là người đã chuẩn bị một đoàn tàu viễn chinh chống hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ đó, các chiến sĩ Công giáo đã thắng trận tại vịnh Lê-pan-tô ngày 7.10.1571. Cảm kích trước cuộc thắng trận mà người tuyên bố là do lời chuyển cầu của Ðức Mẹ Mân côi, nên người lập lễ kính Ðức Mẹ Mân côi năm 1572.

  Người từ trần ngày 01.5.1572. Ngày 01.5-1672, đức Cơ-lê-men-tê X tôn người lên hàng chân phước và đức Cơ-lê-men-tê XI ghi danh người vào sổ các thánh ngày 22.5.1712.

  11484 St. Pio V

  2. Mẫu gương lãnh đạo

  Khu vườn của Dòng Đa Minh có đủ những loại cây cao thấp khác nhau theo nhiều thang bậc, có thánh giáo dân Dòng Ba, có thánh trợ sĩ, có thánh sống đời hôn nhân; có vị làm giáo sư đại học nổi tiếng, có vị làm giáo sư thần học; có vị là tiến sĩ, lại cũng có vị thất học nhà quê; có thánh linh mục, thánh giám mục và hôm nay chúng ta chiêm ngắm gương mặt thánh giáo hoàng.

  Khi còn là một tu sĩ, thầy nổi bật về đức khiêm tốn, tinh thần cầu nguyện liên lỉ, khao khát tìm vinh danh Chúa trong đức vâng phục và nhất là tinh thần yêu mến kỷ luật. Khi làm linh mục, cha đã làm giáo sư thần học trong suốt 15 năm. Trong Dòng, cha nổi tiếng về đời sống nhiệm nhặt, nhiều lần cha giữ chức bề trên. Trong Giáo Hội, cha giữ chức Cao ủy Tòa tra Rô-ma, rồi làm Giám mục và được phong chức Hồng Y. Khi Đức Giáo Hoàng Pi-ô IV băng hà, ngài được tiến cử giữ chức vụ chủ chăn tối cao, lấy tên là Pi-ô V (07.01.1566).

  Trong vai trò chủ chăn Giáo Hội, Đức Pi-ô V dốc toàn tâm toàn lực lo phần rỗi các linh hồn và canh tân Giáo Hội. Người cương quyết bảo vệ đức tin Công Giáo và thi hành những quyết nghị của Công Đồng Tren-tô. Người tuần tự và triệt để cải tổ giáo triều Rô-ma, cho công bố "Sách Giáo lý Rô-ma" (1556). Người lo liệu cho việc đào tạo hàng giáo sĩ được chắc chắn, nhất là lấy bộ Tổng yếu Thần học của thánh Tô-ma làm sách giáo khoa. Người đã tôn thánh Tô-ma A-qui-no là tiến sĩ Thiên Thần (1567). Người cổ võ việc canh tân và thống nhất phụng vụ bằng cách cho ấn hành Sách Nguyện (1568) và Sách Lễ Rô-ma (1570). Người đề cao sự thống nhất tín lý giữa Giáo Hội Đông Phương và Giáo Hội La-tinh. Người sử dụng hết tài lực để ngăn cản địch thù đức tin.

  Nhờ ơn đặc biệt của Đức Mẹ Mân Côi, thánh Pi-ô V chiến thắng quân Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Nê-pan ngày 07.10.1571. Vì thế, người tổ chức rước kiệu Mẹ trọng thể và thành lập lễ Mẹ Mân Côi vào ngày mồng 07.10 để ghi ơn Đức Mẹ. Người từ trần ngày 01.5.1572.

  Người qua đi, nhưng mọi người đã luôn ghi nhớ lời người đã nói: Các vị Giáo Hoàng xây dựng Hội Thánh không phải bằng đá cho bằng nhân đức. Bởi người đã am tường rằng: để cai trị người đời cách hiền hậu và ôn hòa, không gì thích hợp cho bằng được người ta yêu mến; không gì bất lợi cho bằng làm cho người ta sợ; không gì dẫn người ta đến với Chúa hơn là chăm lo phần rỗi cho họ; thế nên người đã muốn khởi đầu nhiệm vụ Giáo Hoàng của người bằng bác ái đối với người nghèo và quảng đại nhân từ đối với mọi người khác.

  Với Chúa, hầu như lúc nào người cũng kính cẩn tưởng nhớ đến những cực hình Chúa đã chịu vì chúng ta, nên người quen đặt tượng Chúa cứu chuộc trước mặt.

  Chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện với Đức Cha Rô-bê-tô, cho tất cả những ai đang lãnh đạo xã hội cũng như Giáo Hội trong từng vai trò và trách nhiệm riêng, để họ đem lại lợi ích cho mọi người họ phục vụ:

  Lạy Chúa Giê-su yêu mến, con quỳ gối trước mặt Chúa và tự hỏi: con là người tôi trung hay là đầy tớ vô dụng. Chúa đã cho con mọi thứ trên đời, đã cho con khôn khéo và tài năng lãnh đạo, đã cho con bao chọn lựa, bao cơ hội, bao giá trị, bao hướng đi thuận lợi trong cuộc sống, để con lớn lên, thành công và trọn hảo.

  Lạy Chúa, nhờ sự trợ giúp của thánh Pi-ô V. Con xin hứa sẽ cố gắng hết mình, nhiệt thành trong công việc, phát huy những gì con được trao ban, con sẽ là người phục vụ có trách nhiệm.

  Xin đừng để con dùng những tặng vật này, để đi tìm lạc thú chóng qua. Xin đừng để con trốn trong vỏ ốc an toàn và chôn chặt tài năng của con.

  Lạy Chúa, xin cho con nhận ra rằng: Con phải biết phát triển quà tặng Chúa ban để cải thiện cảnh ngộ của anh chị em con. Con phải làm hết sức mình, để phục vụ mọi người hầu làm sáng danh Chúa.. Amen

  Đa Minh Thái Bình, tổng hợp

  Tham khảo nguồn tin:  https://hddmvn.net/

  http://daminhrosalima.net/

  Bài viết liên quan