Hạnh tích 38 Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Gia đình Đa Minh

 • 15/01/2023 20:16
 • Trong số 117 Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, Gia Đình Đa Minh đã góp mặt 38 vị bao gồm: 6 giám mục và 16 linh mục, Dòng Nhất; 3 linh mục, 6 thầy giảng và 7 giáo dân, Dòng Ba.

  Trong danh sách 117 Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, có 38 vị thuộc Gia đình Đa Minh, gồm:

           6 Giám mục Tây Ban Nha OP
           16 Linh mục Đa Minh OP (gồm 5 Tây Ban Nha, 11 Việt Nam)
           3 Linh mục Huynh đoàn (TOP, 1 Pháp, 2 Việt)
           6 Thày giảng Huynh đoàn (TG, TOP)
           7 Giáo dân TOP

   

  tdvn_op.jpg

  Tranh Nữ Vương các thánh tử đạo.
  (Gồm 59 vị thuộc khu vực Dòng Đa Minh, 1 vị Thừa sai Paris)

  1. Thánh Ignatio Delgado Y, OP, Gm, TBN
  2. Thánh Đaminh Henares Minh, OP, Gm, TBN
  3. Thánh Giuse Diaz Sanjurjo An, OP, Gm, TBN
  4. Thánh Giuse Garcia Sampedro Xuyên, OP, Gm, TBN
  5. Thánh Giêrônimô Hermosilla Liêm OP, Gm, TBN
  6. Thánh Valentino Berrio Ochoa Vinh OP, Gm, TBN
  7. Thánh Phanxicô Federic Tế, OP, Lm, TBN
  8. Thánh Matthêu Alonso Liciniana Đậu, OP, Lm, TBN
  9. Thánh Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm, OP, Lm
  10. 10 Thánh Giaxintô Castañeda Gia, OP, Lm, TBN
  11. Thánh Vinhsơn Đỗ Yến, OP, Lm
  12. Thánh Giuse Fernandez Hiền, OP, Lm, TBN
  13. Thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, OP, Lm
  14. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự , OP, Lm
  15. Thánh Đaminh Vũ Đình Tước, OP, Lm
  16. Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, OP, Lm
  17. Thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên, OP, Lm
  18. Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, OP, Lm
  19. Thánh Đaminh Vũ Đức Trạch, OP, Lm
  20. Thánh Đaminh Đinh Đức Mậu, OP, Lm
  21. Thánh Giuse Trần Văn Tuân, OP, Lm
  22. Thánh Phêrô Almato Bình, OP, Lm, TBN
  23. Thánh Auguatinô Shoeffler Đông, MEP, Lm, TOP
  24. Thánh Đaminh Đỗ Đình Cẩm, Lm, TOP
  25. Thánh Tôma Ngô Túc Khuông, Lm, TOP
  26. Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, TG, TOP
  27. Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, TG, TOP
  28. Thánh Phanxicô X, Hà Trọng Mậu, TG, TOP
  29. Thánh Đaminh Bùi Văn Úy, TG, TOP
  30. Thánh Tôma Đào Đình Toán, TG, TOP
  31. Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, TG, TOP
  32. Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, TOP
  33. Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, TOP
  34. Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ, TOP
  35. Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, TOP
  36. Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm, TOP
  37. & 38. Thánh Giuse Phạm Trọng Tả, TOP, Thánh Luca Phạm Trọng Thìn, TOP

  Nguồn tin: http://daminhvn.net

  Bài viết liên quan